DOZVOLE ZA GRAĐENJE

(Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji N.N.76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA 

Građenju zgrade čija građevinska (bruto)- površina (GBP) nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², može se pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja. Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor

Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže:

 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
 • posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara za građevinu koja se nalazi u naselju ili dijelu naselja, koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno povijesna cjelina ili je građevina upisana u taj Registar kao kulturno dobro,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
 • dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini.

 

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU (prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11))  

 • Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju
 • Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka više se ne može podnijeti.

 

Zahtjevu za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

 • Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
 • Tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt,
 • Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
 • Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja).

 

LOKACIJSKA DOZVOLA 

Lokacijska dozvolu je potrebno zatražiti za sve građevine, osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove, definirane Zakonom o gradnji.
Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu idejnog projekta i preduvjet je za traženje potvrde glavnog projekta.
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

 • izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegova preslika,
 • tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
 • izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
 • dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

 

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA 

Potvrda glavnog projekta je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m.
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta prilaže se:

 • tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom teksta konačne lokacijske dozvole,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola projekta potrebna,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji, ako je glavni projekt izrađen prema stranim propisima,
 • elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate, ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta,
 • parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i uz potvrdu nadležnog upravnog tijela koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice,
 • dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata na kojem namjerava graditi, odnosno na postojećoj građevini.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zahvata u prostoru, koje Vlada određuje uredbom, te onima koji su planirani na području dviju ili više županija.
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.
Građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor prilaže:

 • tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom teksta konačne lokacijske dozvole i posebnim uvjetima koji su sastavni dio lokacijske dozvole,
 • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta,
 • pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji, ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
 • elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta,
 • parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i uz potvrdu Ministarstva koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice,
 • dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, unutar obuhvata zahvata u prostoru, odnosno na postojećoj građevini.