PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikobano-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.
Na temelju idejnog projekta izdaje se rješenje o uvjetima građenja (za građevina ispod 400 m2) ili lokacijska dozvola (za građevina iznad 400 m2)

GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.
Za građevine ispod 400 m2 glavni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu, dok se za građevine iznad 400 m2 u skladu s glavnim projektom izdaje potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

  • arhitektonski projekt
  • projekt konstrukcije
  • projekt elektrotehničkih instalacija
  • projekt strojarskih instalacija
  • projekt vodovoda i kanalizacije
  • projekt zaštite od požara
  • projekt zaštite na radu
  • troškovnik projektiranih radova.

Glavni projekt za građevine na koje se odnosi obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, sadrži i tehničko tehnološko rješenje. Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, geotehnički projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.).

IZVEDBENI PROJEKT

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt je za građevine iznad 400 m2 obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu.

PROJEKT IZVEDENOG STANJA

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.